1. مبانی نگاه فلسفی به طبیعت در غرب واسلام

عزیزاله فهیمی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 89-114

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3184.1374

چکیده
  از جمله مباحث بین رشته‌ای پرچالش در عصر ما، گفتگو از طبیعت و مبانی فلسفی نگاه به آن است که در حیطه­ی گفتمان محیط‌زیست طرح می‌گردد.  تصرفات گوناگون و گاه بحران‌ساز در طبیعت، به مبانی نگاه به طبیعت بازمی­گردد. برخی نگاه انسان‌محورانه نسبت به طبیعت دارند و بنای آنان بر این است که طبیعت دشمن انسان‌هاست و می‌باید از هر طریقی بر ...  بیشتر