1. حق بر شهروندی؛ گذار از وضع طبیعی به سوی جامعه مدنی

مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی؛ رقیه عسکرزاده مزرعه

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.1078.1066

چکیده
  انسان، موجودی عقل‌بنیاد، خودآئین و در نتیجه ارزشمند است که تنها به صِرف انسان بودن و نه برخورداری از ویژگی خاص یا موقعیت ممتاز، از پاره‌ای استحقاقات ذیل عنوان حقوق بشر برخوردار می‌گردد. حق­های بشری، حق­ادعاهایی فراتأسیسی، غیر قابل سلب، اسقاط و انتقال بوده و از این رو، نقش دولت‌ها در رابطه با آنها، نقشی صرفاً اعلامی است.  با ...  بیشتر