1. بررسی پدیده پناهندگی از منظر اسلام و حقوق بین الملل

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 119-148

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.2673.1291

چکیده
  مفهوم پناهندگی و تعریف پناهنده، از دیدگاه اسلام با اسناد بین المللی متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللی، حقوقی را برای پناهنده به رسمیت شناخته­اند. پدیده پناهندگی همان طور که درحقوق بین الملل دارای گستره وسیع تاریخی و تحولات حقوقی است در اسلام نیز پذیرفته شده است و دارای جایگاه ویژه و ممتازی است به گونه ای که از همان ابتدای ...  بیشتر