1. انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه‌‌های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی

حسن پوربافرانی؛ احسان اکبری فرد؛ حسن بدری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.555

چکیده
    موافقتنامه‌‌های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین‌الملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده می‌‌شود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می‌‌زند. با ...  بیشتر