علمی و پژوهشی
1. اصل حاکمیت اراده در حقوق غرب و اسلام مبانی، آثار و پیشینه تاریخی

محسن اسماعیلی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.1554.1124

چکیده
  اصل حاکمیت اراده بنیادی­ترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. اذن عقدساز و اذن امانت ساز (کنکاشی پیرامون کارکردهای مختلف اذن)

محمدمهدی الشریف؛ فاطمه سعیدی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 27-54

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2016.735

چکیده
  در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. مطالعه تطبیقی ماهیت جعاله در فقه امامیه، حقوق ایران و غرب

سید مهدی دادمرزی؛ اعظم حیدری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 55-80

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.1991.1194

چکیده
  ماهیت جعاله از جمله موضوعاتی است که در فقه و حقوق مورد اختلاف است. شناسایی ماهیت حقوقی جعاله به لحاظ شرایط تحقق و آثار و احکامی که بر آن مترتب می گردد، دارای اهمیت است. هدف از این مقاله این است که، ماهیت جعاله به لحاظ فقهی، حقوق ایران و حقوق غرب مورد شناسایی قرار گیرد. فقها و حقوق­دانان دیدگاه های مختلفی راجع به این امر مطرح کرده­اند؛ ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. خسارات قراردادی قابل مطالبه در حقوق افغانستان، فقه و اسناد بین‎المللی حقوق قرادادها

سید حسن شبیری زنجانی؛ عبدالخالق قاسمی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 81-110

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2748.1300

چکیده
  در حقوق افغانستان،  فقه و اسنادبین‎المللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونه‎ای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا می‎شد در آن وضعیت قرارمی‎گرفت. ازاین‎رو، علی‎رغم مخالفت مشهور فقها،  به نظر می‎رسد زیاندیده می‎تواند خسارت عدم‎النفع را مطالبه نماید مشروط ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. ظرفیت های جوامع مسلمان در ارتقای آموزش حقوق بشر

مصطفی فضائلی؛ فاطمه السادات حق شناس

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 111-138

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3329.1411

چکیده
  امروزه،آموزش حقوق بشر، به عنوان ابزاری مهم در راستای ارتقای احترام به حقوق بشر، مورد اهتمام وافر جامعه بین‌المللی است. اما عدم توجه به چالش‌ها و موانعی که می‌تواند فرآیند آموزش را با ناکارآمدی مواجه سازد، سبب ناکامی در نیل به اهداف آموزش خواهد شد. شناسایی و به‌کارگیری شیوه‌های مؤثر و متناسب با ظرفیت‌های بومی در هر منطقه، موجبات ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. بررسی تطبیقی «خسارت اقتصادی» و «عدم‌النفع»

سیدمحمدصادق موسوی؛ سید علی خزایی؛ سید هادی دهقان

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 139-170

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3413.1424

چکیده
  «خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامن‌لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می‌رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی‌گیرد. در کامن‌لا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. قلمرو تعهدات و مسئولیّت مدنی موکل و وکیل ناشی از فعل شخصی و فعل غیر در مقابل یکدیگر و اشخاص ثالث در فقه و حقوق فرانسه

علیرضا یزدانیان

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 171-200

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.1524.1119

چکیده
  در فقه، به ید امانی و ضمان ناشی از تعدی و تفریط و تعهد وکیل در رعایت امانت و مصلحت موکل و وضعیت قراردادهای خارج از حدود اختیارات وکیل، پرداخته شده است. اما درباره دیگر تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهدات و یا تاخیر در انجام تعهدات مطالب چندانی نیست. در حالی که در قرارداد وکالت، گاه ثالثی حضور داشته و علی­رغم اصل نسبی ...  بیشتر