دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، مرداد 1394 
بررسی فقهی حقوقی تبلیغات تجاری گمراه‌کننده

صفحه 77-98

10.22091/csiw.2015.745

سید محمدهادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی