1. بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

حامد خوبیاری؛ سیدمحمدصادق طباطبایی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 29-54

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.4238.1552

چکیده
  در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله­ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام­ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی ...  بیشتر