1. برنامه های عمل ده ساله سازمان همکاری اسلامی، صلح و امنیت بین المللی

سیبد مصطفی میرمحمدی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 173-202

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1594.1134

چکیده
  در سال­های آغازین قرن حاضر، سازمان همکاری اسلامی در پاسخ به چالش­های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی موجود در میان امت اسلامی و در روابط با جامعه بین­المللی دو برنامه عمل ده­ ساله تنظیم کرده است تا دولت­های عضو به آنها عمل کنند. برنامه عمل اول در سال 2015 پایان یافت و برنامه عمل دوم از 2016 تا  2025 پیش­بینی شده است. مقاله حاضر، ...  بیشتر