نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق جزا - دانشکده حقوق- دانشگاه قم

10.22091/csiw.2020.5314.1763

چکیده

زمینه‌های گسترده‌ی کیفر گریزی تروریست‌ها، به خصوص در جنایات نوپدید و دولتی، بر فراوانی ارتکاب این اقدامات تروریستی اثر گذاشته و موجبات توسعه‌ی فزاینده‌ی شیوه‌های ضد بشری آنها، در سطح منطقه‌ای و جهانی را فراهم ساخته است. دستور بی‌سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات متحده، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بین‌المللی بوده و اشکال نوین آن که از سوی رؤسای سایر دول تقلیدپذیر است؛ صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می‌کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته؛ کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تمیز محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آنهاست؛ قابل اجرا نمی‌باشد. عبور از این مانع اساسی و یافتن راهکارهای قانونی، برای دستیابی به مقررات حاکم و مرجع ذیصلاح با کاوش در لایه‌های صلاحیتی نهادهای بین‌المللی، چالش‌هایی هستند که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شده است. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیت سازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Possibility of prosecution of Commanders who ordered to terror martyr Soleimani

چکیده [English]

The Extensive basis of terrorist’s unpunishment, especially in the new metod and governmental crimes, has affected the frequency of these terrorist acts and As a result, it has led to the increasing development of their anti-human practices, both regionally and globally.The unprecedented order and official terror of internationally protected persons, including the commander of the Quds Force by the USA prisedent, is a crime that violated international treaties and the new forms of terrorism, imitatiable by other state, threatens the peace and stability of the international community. Considering that the terrorist act was committed in the territory of a foreign country with the alien’s perpetrator, the victim's country is not easily able to prosecute the orderers and perpetrators of that incident. Because the terrorist act occured outside the territory of the Islamic Republic of Iran and therefore the principle of territorial jurisdiction; which is the basis for the determination and recognition of the competent courts and law, cannot be enforced. Overcoming this fundamental obstacle and finding legal solutions to achieve the governing rules and the competent authority by exploring the jurisdictional aspects of international institutions is a challenge that has been addressed in this article with a descriptive-analytical study method. Strategies such as applying the principles of substitute competence, using the capacity of the relevant states, legal capacity createing based on the measures tested in the world community, constitute applicable responses to the problem solving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Prosecution
  • Jurisdiction
  • Martyr Soleimani
  • Quds Force
CAPTCHA Image