نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترای حقوق خصوصی

2 استاد یار

3 استادیار

10.22091/csiw.2020.4872.1671

چکیده

نقض حقوق مالکیت فکری، خطایی است که واجد دو جنبه‌ی مدنی و کیفری است؛ از نظر مدنی جبران خسارت را به دنبال داشته و به لحاظ کیفری موجب تحمیل مجازات بر ناقض حق می‌شود. در نظام حقوقی ایران، ماهیت روشنی برای نقض این حقوق در نظر گرفته نشده و اصولاً مطالعات ناظر بر آن اهمیتی برای تبیین ماهیت نقض قائل نشده‌اند. این در حالی است که بررسی و تبیین ماهیت نقض واجد آثار مهمی است. نقض حقوق مالکیت فکری، ممکن است اتلاف به حساب آمده که نتیجه‌ی آن، تحمیل تکلبف اثبات ورود ضرر به منظور جبران خسارت است. در مورد نقض حق فکری، گاه اثبات این امر، گاه غیر‌ممکن است و در نتیجه صاحب حق فکری از جبران خسارت محروم می‌شود. استناد به قواعد تسبیب و دارا شدن ناعادلانه نیز در این موارد به همان دلیل نه تنها مبنایی برای حق جبران خسارت ایجاد نمی‌کند بلکه در فرض استناد به تسبیب، دشواری امر را بر صاحب حق به سبب تحمیل اثبات تقصیر، دو‌چندان می‌سازد. به نظر می‌رسد، نقض حق فکری در ایران، به مثابه «فعل زیانبار صرف» بوده و بنابراین، نقض حق لزوماً منتهی به جبران خسارت نخواهد شد. این کسأله با نقش انگیزشی نظام مالکیت فکری در تعارض است. این در حالی است که در نظام حقوقی آمریکا، با پیش‌بینی حد‌اقل خسارات مفروض، در عمل مالیت و نقش انگیزشی این حقوق تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the nature of intellectual rights infringement in Iranian jurisprudence and law from the point of view of compensation with a look at American law

نویسندگان [English]

  • mahsa madani 1
  • zohre farrokhi 2
  • mostafa mandegar 3
  • behnam ensafi azar 3

1 phd studrnt of private law

2 ASSISTNAT

3 assistent

چکیده [English]

Intellectual property rights infringement is an error that has both civil and criminal consequences; it has the potential to be civil and punishable and impose penalties on violators of the right. In the Iranian legal system, the clear nature of the violation has not been taken into account, and the studies that have examined it have not considered the nature of the violation at all. However, investigating and explaining the nature of the breach has important implications. Intellectual property rights violations may be considered a waste of time as a result of imposing an obligation to prove damages for compensation. In the case of infringement of intellectual property, it is sometimes impossible to prove this and as a result the intellectual property right holder is deprived of compensation. Citing the rules of punishment and unfair possession in these cases, for the same reason, not only does it not provide a basis for the right to compensation, but it also doubles the difficulty for the holder of the right to impose a guilty plea. Intellectual property infringement in Iran appears to be a mere "harmful act" and, therefore, infringement will not necessarily lead to compensation. This contradicts the motivational role of the intellectual property system. However, in the American legal system, with the foreseeable minimum of damages claimed, the property and the motivational role of these rights have been affirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • infringement
  • IP rights
  • destruction
  • unjust enreachment
  • figh and iranian law
CAPTCHA Image