نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام باقر(ع) تهران - ایران

10.22091/csiw.2020.4724.1639

چکیده

چکیده
چکیده
در دهه‌های اخیر تعرض و اهانت به دین ودینداران رایج شده و نظام حقوق بشر نیز حمایت موثری از آنان انجام نمی‌دهد. فارغ ازانگیزه‌های غیرحقوقی، دلیل اصلی این امرحق–آزادی تلقی شدن دینداری در نظام جهانی حقوق‌بشر است. همین امر باعث ترجیح حقِ بنیادین آزادی بیان بر آزادی مذهبی شده واقدامات حقوقی درمقابل متعرضین به دینداری را مشکل ساخته است. این مقاله که ازنظر هدف تحلیلی، از نظر فرآیند اجرای پژوهش کیفی و ازنظر نتایج پژوهش بنیادی است و با روش کتابخانه‌ای انجام شده، بااستفاده ازنظریات اسلامی وغربی میخواهد اثبات کند، دینداری فراتر ازحق-آزادی بوده و حق-مصونیت است. طبق یافته‌های پژوهش وبراساس نظریات و ادله متعدد فلسفی وحقوق بشری، دینداری به دلیل قرب ماهیت آن به دارایی معنوی، لزوم توجه به ابعاد دوگانه انسان، لزوم جبران ضرر معنوی، رابطه دینداری با هویت وشخصیت وکرامت انسانی که مورد حمایت حقوق بشری هستد،حق–مصونیت بوده وباید مورد حمایت دولت‌ها ومجامع بین‌المللی قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

دینداری به مثابه حق-مصونیت بررسی و اثبات بُعد حق-مصونیت دینداری با استفاده از نظریات و قواعد اسلام و غرب درچارچوب نظریه هوفلد

نویسنده [English]

  • mohammad taghi dashti

Assistant Professor at Imam Baqir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent decades, insulting and hurting religion and religious people has become commonplace and the human rights system has not provided any effective supports. Regardless of nonlegal motives, the main reason for this is assuming religiosity as a liberty-right in the international human rights system. This has led to the preference of the fundamental right to freedom of expression over religious freedom and has made legal actions against offenders of religion and religious people difficult. Being analytical in terms of the goal, qualitative in terms of processing, and fundamental in terms of results, , being conducted as a library research and utilizing the Islamic and Western views, the present study seeks to prove that religiosity or sticking to one’s own religion or religious beliefs is beyond liberty-right and it is counted as an immunity-right. According to researches’ findings and on the basis of numerous philosophical and human rights theories and arguments, because of its proximity to spiritual property, the necessity of paying attention to the dual dimensions of human beings, the necessity of compensating spiritual harm, and the connection between religiosity and human identity and dignity being supported by human rights, religiosity is an immunity-right and thus must be protected and supported by governments and the international community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right
  • religiosity
  • immunity-right
  • liberty-right
  • Hohfeld's theory
CAPTCHA Image