نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی و اسلامی

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پردیس البرز

10.22091/csiw.2021.5984.1908

چکیده

چکیده
یکی از اقسام قرارداد، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، قراردادی است که صحیح منعقد شده اما می تواند به قرارداد باطل تغییر یابد. این دگرگونی، در مواردی، بدون هیچ ایرادی در فقه اسلامی و حقوق ایران پذیرفته شده، امّا آنچه که محل تردید است، تغییر قرارداد صحیح به باطل، به طوری که آثار حقوقی آن به صورت قهقرایی از لحظه انعقاد زایل گردد، می باشد. قرارداد قابل ابطال در حقوق انگلیس و فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته، امّا در حقوق ایران، برخی، منکرِ وجودِ چنین عنوانی هستند. بعلاوه، مفهوم، قلمرو، مبانی و آثار قراردادهای قابل ابطال، از سوی اساتیدی که قائل به وجود چنین عنوانی در حقوق ایران هستند، به درستی تبیین نگردیده است. در رویه قضایی، نیز قرارداد قابل ابطال جایگاه روشنی ندارد زیرا، اصطلاح «ابطال» در بسیاری از موارد، در جای مناسب خود بکار نمی رود و این امر حکایت از عدم شفافیت این عنوان در رویه قضایی دارد. این تحقیق قرارداد قابل ابطال را در سه نظام حقوقی انگلیس، فرانسه و ایران بررسی و نتیجه می گیرد که چنین عنوانی در حقوق ایران وجود دارد و لازم است که مبانی ابطال قرارداد که در بعضی از قوانین به آن اشاره شده، در صورت وجود این مبانی، مورد توجه دادگاهها قرار گیرد و حکم به ابطال قرارداد صادر نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept of Voidable Contracts under English, French and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Ansaripour 1
  • Majid Sohani 2

1 Faculty of Law, the University of Tehran

2 PhD student of Private Law at the University of Tehran, Alborz Campus

چکیده [English]

Abstract

One kind of contracts is voidable contract. This contract is a contract that has been concluded validly but it can be invalidated. This change, in certain cases, has been unquestionably accepted in Islamic and Iranian law. But what is questionable is whether a valid contract can be changed to an invalid one in the sense that the effects of the contract are removed from the time of its formation. Voidable contracts have been accepted in English and French law but some Iranian writers have claimed that such a contract does not exist in Iranian law. In addition, the concept, scope, bases and effects of voidable contracts have not been clarified by those writers who believe that such a contract exists in Iranian law. In judicial decisions the concept of voidability has a more ambiguous position because the term ibtal (avoidance) in a number of cases has not been employed in its proper place and this fact shows that this concept is still unclear to the courts. This article examines the concept of voidability in three jurisdictions: English, French and Iranian law and concludes that such a concept exists in these jurisdictions including Iranian law and the courts must pay attention to the bases, referred to in certain statutes, and decide according to these bases where such bases exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • valid
  • void
  • unenforceable
  • voidable contract
CAPTCHA Image