نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی

10.22091/csiw.2021.5464.1805

چکیده

فقهای امامیه و حقوقدانان ایران عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمرده‌اند. مطالعات تطبیقی در سال‌های اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد می‌شوند. حقوقدانان با استناد به بعضی مواد قانون تجارت و قانون دریایی، بطلان نسبی را هرچند مغایر با قواعد عمومی قراردادها؛ اما به عنوان یک تاسیس ضروری و نوین در مواقع خاص مورد پذیرش قرار داده‌اند. نگارندگان با بررسی موجبات بطلان نسبی در حقوق کامن لا و تطبیق آن با موارد مشابه در حقوق ایران به این نتیجه رسیده‌اند که طرح عقود قابل ابطال به معنای مصطلح در حقوق کامن لا و رومی- ژرمن، در حقوق ایران لزومی نداشته و بر خلاف آنچه مسلم انگاشته شده، مصادیق مورد ادعا با قواعد عمومی قراردادها راجع به عدم نفوذ مراعی (عدم نفوذ نسبی) و موقوف همخوانی داشته و قابل توجیه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

criticizing position of voidable contract in Iran Law and Comparing with Common Law

نویسندگان [English]

  • hamed khubyari 1
  • pooria razi 2

1 Ph.D. in private law of University Isfahan

2 Faculty Member of Islamic Azad University

چکیده [English]

Shia jurists and Iranian legal experts have divided contracts into valid and invalid in view of their effect and often, classified the unauthorized contract under the valid contracts. Comparative studies in recent years have led to the emergence of a new circumstance as voidable contracts in Iranian law. These contracts are taken to be valid and operated by the parties but they are voidable due to such reasons as mistake, duress or operation. Referring to some articles of the commercial law and sea law, the legal experts though consider the relative refutation to be in contradiction with the general rules of contracts, have still accepted them as a necessary and new establishment in specific cases. The authors have studied the reasons of the relative nullity in common law and comparing it with similar cases in Iranian law concluded that there is no necessity for discussion of the voidable contracts in Iranian law, common law and Roman-German law and contrary to what is taken for granted, the claimed extensions are in line with the general rules of the contracts related to the unauthorized of contract

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voidable Contracts
  • Unauthorized Contract
  • Undue Influence
  • Abuse of Urgency
CAPTCHA Image