نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

10.22091/csiw.2021.4741.1643

چکیده

مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان اتمام مدت قرارداد اجاره، مستأجر واجد حق سرقفلی، ملزم به تخلیه و موجر نیز مکلف به پرداخت قیمت سرقفلی به ایشان می باشد اما در قانون مذکور صراحتاً تعیین نشده که ایفای کدام یک از این تکالیف، مقدم بر دیگری است. تقدم یا تأخر پرداخت سرقفلی نسبت به تخلیه، مسأله ای است که پاسخ به آن بر سرمایه ی مستأجر، جهت استمرار کسب در محل جدید اثرگذار خواهد بود. در پاسخ به سوال مزبور، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی تخلیه ی ملک را منوط به دریافت عوض سرقفلی می دانند؛ حال آن که گروهی دیگر قائل به ضرورت تخلیه پیش از دریافت این مبلغ می باشند. در این نوشته با روش توصیفی و تفسیری تلاش شده تا علاوه بر تشریح نظرات مختلف پیرامون مسأله ی مزبور در حقوق ایران، نظری که مطابق آن دریافت سرقفلی، مقدم بر تخلیه است با بررسی حقوق اسلام و فرانسه مورد تبیین و در نهایت تقویت گردد و از این طریق به برطرف ساختن ابهامی که برای محاکم در این رابطه وجود دارد، کمک شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Priority of tenant's goodwill over eviction in Iranian, Islamic and French law

نویسندگان [English]

  • leila javanmard 1
  • Siamak Rahpeik 2

1 Assistant Professor Islamic Azad university Khoramabad branch

2 Professor, Department of Private Law, University of judicial Sciences and Administrative Services.

چکیده [English]

In accordance with the law of landlord and tenant relations approved in 1997, when the lease term expires, the tenant receives the goodwill right to discharge and the landlord is required to pay the goodwill. But the law does not explicitly specify which of these assignments is prior to the other.The prioritization of goodwill towards discharging is a problem that will affect the tenant's capital to sustain the acquisition of a new location.There is a controversy among lawyers in response to the question. Some property evacuation is subject to a goodwill replacement, while another group considers the need to discharge before receiving this amount. In this descriptive and interpretive essay, in addition to explaining various views on the issue in Iranian law, this article attempts to explain the idea that goodwill is preceded by eviction and is ultimately strengthened by the study of Islamic and French law. This will help resolve the ambiguity that the courts have in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tenant
  • goodwill
  • discharging
  • bail commercial
CAPTCHA Image