نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فقه و حقوق خصوصی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

10.22091/csiw.2021.6741.2038

چکیده

به هنگام نقض تعهدی قانونی یا قراردادی از جانب عامل زیان، شخصی که در معرض ورود زیان قرار میگیرد، نباید دست روی دست بگذارد و سپس به مطالبه خسارت اقدام نماید، بلکه باید بسان انسان متعارف رفتار کرده و اقدامهای متعارفی را برای دوری از زیانهای قابل اجتناب انجام دهد. استقرار تکلیف منوط به این است که نخست تعهدی زیر پا گذاشته شود و متعهدله از نقض تعهد آگاه گردد و امکان مقابله با خسارت را داشته باشد. با توجه به عدم پیش‌بینی صریح قاعده مقابله با خسارت در حقوق ایران، طبیعی است که شرایط و نحوه انجام مقابله با زیان نیز تبیین نگردیده است. تحت چه شرایطی تکلیف مقابله با زیان بر عهده زیاندیده قرار میگیرد؟ چنانچه زیاندیده محجور باشد، وظیفه رویارویی با خسارت بر عهده چه کسی خواهد بود؟آیا به هنگام نقض احتمالی قرارداد نیز امکان اعمال قاعده مقابله با خسارت وجود دارد؟ اینکه تعهد زیاندیده برای مقابله با خسارت، تعهدی به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ و مسائلی از این قبیل که مطالعه تطبیقی آنها با حقوق آمریکا میتواند ضمن شناساندن نقاط قوت و ضعف آن، به یاری رویه قضایی و مقنّن در تبیین قاعده مقابله با خسارت بشتابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conditions for Enforcement and implementation of mitigation of damage rule (Comparative Study with American Law)

نویسندگان [English]

  • Jafar Salmanzadeh 1
  • Hamid Masjedsaraei 2

1 Assistant Professor of Jurisprudence and Private Law Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

As a legal obligation or a contract is breached, the injured party should not postpone claiming damages. Rather, they, as normal human beings, should take conventional steps to avoid possible loss. This duty begins when the promised party become aware of the breach of the obligation and are capable of mitigation of damages. Given the lack of explicit rules for mitigation of damages in Iran’s law, the terms and procedures of mitigation of damages have not been clarified in its law. Under what circumstances, the duty to mitigation of damages is given to the injured party? If the injured party is incompetent, who will take the responsibility for mitigation of damages? Is it possible to enforce the rules of damages in cases of likely breach of contract? Is the obligation to the injured party is an obligation to means or an obligation to ends? The comparative study of these issues in the light of the law of the United States can help identify and clarify the strengths and weaknesses of the rule of mitigation of damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the awareness of the injured party
  • avoidable damages
  • mitigation of damages
  • breach of the obligations
CAPTCHA Image