1. ایفای به غیر از موضوع تعهد: مطالعه ی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه

محمود کاظمی؛ ابوالفضل شاهین

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 151-180

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.3064.1353

چکیده
  متعهد می­تواند در راستای ایفای تعهد با رضایت متعهدله مالی غیر از موضوع تعهد به او تسلیم کند و به این وسیله وفای به عهد تحقق یافته و ذمه او بریء می­شود. این نهاد «ایفای به غیر موضوع تعهد» است که مستقل از «تبدیل تعهد» می‌باشد. در قانون مدنی ایران نصی در مورد شرایط، ماهیت و احکام این تأسیس حقوقی وجود ندارد. در حقوق فرانسه ...  بیشتر