نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

10.22091/csiw.2020.4521.1598

چکیده

یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن لا به منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورد استفاده و استناد دادگاه ها واقع شده، دکترین تقابل تعهدات می باشد. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه ها از آن به منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین استفاده می کنند. لذا چالش اصلی این مقاله بررسی ماهیت و آثار این دکترین در حقوق کامن لا و بررسی کارکرد آن در حقوق موضوعه ایران می باشد. در انتهای این مقاله مشخص می شود که اعمال دکترین تقابل تعهدات بر مبانی متعددی از جمله، برابری طرفین در مقابل دادگاه و ماهیت عقود معوض استوار است. در حقوق ایران نیز این مبانی موجود بوده و علاوه بر آن، وجود قاعده همبستگی عوضین در کنار حق حبس و برخی حقوق دیگر، نشاندهنده لزوم تقابل تعهدات در فقه و حقوق ایران می باشد، هر چند که قاعده ای با این نام در فقه و حقوق ایران سابقه نداشته است. اجرای این قاعده در حقوق ایران، آثاری کاربردی در خصوص لزوم وجود توازن در انعقاد قرارداد و اجرای متقابل آن خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nature of Mutuality of obligations in common law and its Function in Imamiyyah jurisprudence and Iranian law

نویسندگان [English]

  • soroush rostamzad asli 1
  • majid sarbazian 2

1 Shiraz university

2 Shiraz university

چکیده [English]

One of the rules of law which has long been used in the common law is mutuality of obligations doctrine that the courts have applied to assess the existence or absence of balance in obligations of the parties. mutuality of obligations doctrine applies in swap obligations. Therefore, the main challenge of this paper is to examine the nature and consequences of this doctrine in common law and its statute in Iranian law. The results of this study show That Applying the doctrine of Mutuality of obligations is based on numerous foundations, Such as the equality of the parties in court and the nature of the Swap contract. These principles were also found and Accepted in Iranian law. In Addition of this Foundations, the condition of solidarity among considerations, right of lien and other Rights shows the necessity of mutuality of obligations in Imamiyyah jurisprudence and Iranian law, although there is no such a rule in Imamiyyah jurisprudence and Iranian law. Implementation of mutuality of obligations doctrine in Iranian Law Have some Practical Function in Creating of Balance Contract and its Mutual operation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutuality of obligations
  • swap obligation
  • right of lien
  • consideration
CAPTCHA Image