نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات حقوقی زنان

2 عضو هیئات علمی دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان

10.22091/csiw.2020.5636.1844

چکیده

چکیده :
معلول و معلولیت جسمی و ذهنی یک وضعیت مهم و غیر قابل اجتناب در تاریخ بشریت است ، معلولیت یک عارضه در عضو یا اعضایی از بدن است که ممکن است از بدو تولد وجود داشته یا در مقطعی از زندگی افراد در جریان زمان یا اثر حوادث پیش آید و سبب شود که فرد معلول نتواند رفتار مطابق افراد سالم داشته باشد . با پیشرفت جوامع نگاه به معلول و معلولیت دگرگونی هایی داشته به طوری که در دوره مدرنیته متاخر و پست مدرن با مطالعات معلولیت شاهد چرخش الگوی درمانی به الگوی اجتماعی هستیم به طوری که نگاه معلولیت نگری در تعاریف معلول و معلولیت جای خود را به پیدایش مفاهیمی چون «بدن فرهنگی «و« ادراک و تجربه بدن» می دهد . نکته اساسی در تعریف معلول و معلولیت نگاه به این پدیده است که به طور کلی در این مقاله چهار نوع نگاه را مورد بررسی قرار داده ایم . نگاههای رایج عبارتند از : این که معلولیت اختلالی است که به سبب لغزش اخلاقی یا گناه افراد یا والدین آنها بوجود می آید و نیز نگاه به معلولیت به عنوان یک مشکل پزشکی که بخاطر کمبودهای بهداشتی حاصل می گردد و نگاه سوم به معلولیت به عنوان یک مانع اجتماعی است ، ....

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

َA Study and Analysis of the Feminist Critque of the Definition of Disability and Persons with Disabilities in Iranian Public Law and International Documents .

نویسندگان [English]

  • fatemeh fahimi 1
  • naeme poormohammadi 2

1 دانشجوی دکتری مطالعات حقوقی زنان

2 Member of the faculty of the Faculty of Women and Family, University of Religions

چکیده [English]

Abstract
Disability and physical and mental disability is an important and unavoidable situation in the history of mankind
Disability is a complication in an organ or organs of the body that may have been present from birth or occur at some point in a person's life over time or the effects of events and may cause the disabled person to misbehave.
With the development of societies, the view of the disabled and disability has changed, so that in the period of late and postmodern modernity with disability studies, we see the rotation of the therapeutic model to the social model. It gives "cultural body" and "body perception and experience". The main point in defining disability and disability is to look at this phenomenon, which in general in this article we have examined four types of looks. Common looks are:That disability is a disorder caused by moral slippage or guilt of individuals or their parents, as well as a view of disability as a medical problem due to health deficiencies, and a third view of disability as a social barrier.That is, discrimination, social inactivity, economic dependence, high unemployment rates, and poor housing cause disability.
....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disabled
  • Disability
  • Islam
  • Iranian Public Law
  • International documents
CAPTCHA Image