نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22091/csiw.2020.5692.1854

چکیده

بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا می‌توان حقوق رقابت را به‌طور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که روابـط میان فعـالان تجاری را تنظیم می‌کند تا از این طریق، انحصار یا سوءاسـتفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد؛ تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپایی در زمینه‌ی رقابت می‌توان گفت که اراده مشترک قانون‌گذار در ایران و اتحادیه اروپایی از وضع قوانین حقوق رقابت، مقابله با انحصار و تسهیل رقابت و جلوگیری از انحراف رقابت می‌باشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی قواعد رقابت در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپاست. با این توضیح که، حقوق رقابت در ایران سابقه چندانی ندارد، حال‌آنکه در اتحادیه اروپا از آغاز تأسیس مسئله رقابت مطرح بود و با گذشت زمان از طریق اصلاح معاهدات و رویه قضایی قوام یافت. شایان ذکر است که وضع قواعد رقابتی در فقه اسلامی به‌عنوان یکی از منابع نظام حقوقی ایران نیز مسبوق به سابقه است و حسب مورد به قواعد رقابتی موجود در آن نیز اشاره شده است. روش تحقیق دراین مقاله، مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای و تحلیل داده‌ها است. در این مقاله قوانین و مقررات دربرگیرنده قواعد حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپایی احصا شده و نسبت به تحلیل و بررسی آن‌ها در قالب بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود پرداخته شده و درنهایت پیشنهاد‌هایی برای مقابله با چالش‌های پیش روی حقوق رقابت ایران، مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of the anti-competitive rules in Iran's competitive laws and the European Union

نویسندگان [English]

  • ٍEnsiye jadidi 1
  • fazlollah Mousavi 2

1 دانشجو

2 professor at faculty of Law and political science, University of Tehran

چکیده [English]

According to the laws of Iran and the European Union, competition law can be briefly defined as a set of rules that regulate the relationship between traders and consumers, so as not to create monopoly or abuse of the dominant economic situation. Examining the laws and regulations of Iran and the European Union in the field of competition, it can be said that the common will of the legislator in Iran and the European Union is to enact competition law, combat monopoly and facilitate competition and prevent competition distortion. The purpose of writing this article is to study the rules of competition in the two legal systems of Iran and the European Union. Explaining that, competition law in Iran has a short history, while in the European Union, the issue of competition has been raised since its beginning and has been consolidated over time through the amendment of treaties and judicial procedure. It is worth mentioning that the establishment of competitive rules in Islamic jurisprudence as one of the sources of the Iranian legal system is precedented and, as the case may be, the competition rules in it are also mentioned. The research method in this article is based on library research and data analysis. In this article, the rules and regulations containing the rules of competition law in Iran and the European Union are listed and analyzed and examined in the form of similarities and differences, and finally, suggestions are made to address the challenges facing Iranian competition law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran's Competition Rules
  • European Union Competition Law
  • General Policy Implementation Law
  • Article 44
  • Competitive Rules
CAPTCHA Image