نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.22091/csiw.2021.5980.1907

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان، است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است؛ احزاب کاراترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آنها در ساخت سیاست، آینه تمام نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه سیاسی است. روش پژوهش، مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ یافتههای پژوهش حاکی از این است که در حقوق ایران، به رغم اینکه قانون اساسی آزادی احزاب را در سطح بالاتری نسبت به آلمان تضمین میکند، در مصوبات مجلس، کارکرد احزاب، فعالیت در چارچوب سیاستهایِ از پیش موجود است، سازوکار تأسیس حزب پیچیده است، نحوه نظارت بر آنها عمدتاً تصویبی، پیشینی و سیاسی است و نظارت و اجرا خلط شده اند. تسری استقرایی یافته ها به سپهر عمومی، نتیجه میدهد که در ایران سپهر عمومی به لحاظ حقوقی، جایگاه نازلی دارد و ارتقای آن مستلزم بازنگری در قوانینی مانند قانون احزاب، در جهت شفافیت و تدقیق قانون و تبعاً تحدید صلاحیت نهادهای نظارتی، تضمین حق تشکل به عنوان یک حق شهروندی و به رسمیت شناختن مشارکت شهروندان در سیاست سازی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study on Political Parties in Islamic Republic of Iran and Germany: Assessment on Legal Status of the Public Sphere

نویسنده [English]

  • Samaneh Rahmatifar

Assistant Prof, Department of Law, Faculty of Humanities Science, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to determine status of public sphere in the legal system of Iran through a comparative study on political parties in Islamic Republic of Iran and Germany. Participation of citizens in public affairs and originality of politics is dependent on strength of the public sphere and actions of individuals in it; Political parties are the most efficient entities of the public sphere, and their freedom and role in construction of politics reveals the status of the public sphere in a political society in the best way. The research method is comparative study with inductive approach. The findings indicate that in parliamentary enactments of Iran, despite the constitution, the function of political parties is reacting within the existing policies and their establishment mechanism is complex. Review method is prior, political, and review and has become unified with implementation discretion. The inductive extension of the findings to the public sphere results that in Iran the public sphere legally lacks strength hence its promotion requires to amended related law, to transparency and clarification, restriction the authority of formal bodies, guarantee right to association and recognition the citizens participation in policy-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equality
  • Freedom of Associations
  • Political Associations
  • Review
  • Party Finance
CAPTCHA Image