1. مبانی قانون گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه

علیرضا دبیرنیا؛ فاطمه سادات نقوی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 57-84

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2066.1206

چکیده
  بررسی مبنای عمل تقنین در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه می­تواند تفاوت فرآیند قانون­گذاری در کشورهای معتقد به این دو مکتب را روشن سازد. دقت در اصول لیبرالیسم همچون فردگرایی، آزادی، حریم خصوصی، تکثرگرایی و لائیسیته نشان می­دهد که مبنای قانون­گذاری لیبرالی، «خودآیینی» است. دقت در اصول کلامی امامیه مانند انحصار تشریع به ...  بیشتر