پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب (CSIW) - اهداف و چشم انداز