پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب (CSIW) - واژه نامه اختصاصی