مدیر مسئول


سید حسن شبیری زنجانی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

حقوق مالکیت فکری

 • shshobeiriyahoo.com

سردبیر


عادل ساریخانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه قم

حقوق جزا و جرم شناسی

 • adelsariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علیرضا باریکلو استاد گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


میر قاسم جعفرزاده دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خصوصی

 • mirghasem.jafarzadehgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمود حکمت نیا استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حقوق خصوصی

 • mh.hekmatniayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


احمد دیلمی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

حقوق خصوصی

 • ahmad.deylamigmail.com

اعضای هیات تحریریه


عادل ساریخانی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

حقوق جزا و جرم شناسی

 • adelsariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید حسن شبیری زنجانی دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه قم

حقوق مالکیت فکری

 • shshobeiriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم عبدی پور فرد استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

حقوق خصوصی

 • drabdipouryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مصطفی فضائلی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

حقوق بین الملل

 • fazaeli2007gmail.com

اعضای هیات تحریریه


عباس قاسمی حامد استاد دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


عباس کریمی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • abkarimiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید باقر میر عباسی استاد گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران

حقوق بین الملل

 • rosi_mirabbasiyahoo.com