1. مطالعه تطبیقی ماهیت جعاله در فقه امامیه، حقوق ایران و غرب

سید مهدی دادمرزی؛ اعظم حیدری

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 55-80

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.1991.1194

چکیده
  ماهیت جعاله از جمله موضوعاتی است که در فقه و حقوق مورد اختلاف است. شناسایی ماهیت حقوقی جعاله به لحاظ شرایط تحقق و آثار و احکامی که بر آن مترتب می گردد، دارای اهمیت است. هدف از این مقاله این است که، ماهیت جعاله به لحاظ فقهی، حقوق ایران و حقوق غرب مورد شناسایی قرار گیرد. فقها و حقوق­دانان دیدگاه های مختلفی راجع به این امر مطرح کرده­اند؛ ...  بیشتر

2. تحلیل تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران فرانسه

علیرضا فصیحی زاده؛ اعظم حیدری

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 25-48

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.783

چکیده
  چکیده اعمال و وقایع حقوقی منشأ روابط حقوقی و مسؤولیت بین اشخاص است. تحلیل ماهیت حقوقی و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی می‌تواند از خلط این مفاهیم و احکام و آثار آنها جلوگیری نماید. هدف از این مقاله شناسایی تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران و فرانسه می‌باشد. در حقوق ایران، اعمال حقوقی ماهیتی اعتباری دارند و ...  بیشتر