1. محدودیت‌های آزادی‌های عمومی در حکومت‌های اسلامی و سکولار

علی بهادری جهرمی؛ علی فتاحی زفرقندی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.917.1051

چکیده
  آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع ...  بیشتر