1. قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی

حمزه اسفندیاری‌بیات؛ مهسا مدنی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.562

چکیده
   قاعده «ما‌یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر‌چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده‌ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، باطل آن نیز ضمان‌آور است؛ و هر عقدی که ...  بیشتر