1. حق زن بر مازاد نفقه در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس

سیف اله محمدی نسب؛ قاسم نظری

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 193-224

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3095.1360

چکیده
  در اسلام، مرد با نکاح دائم، مکلف به تأمین نفقه زن است. مبنای فقهی وجوب نفقه، آیات و روایات و مبنای قانونی آن ماده )1106( قانون مدنی است.  اصل وجوب نفقه، اجماعی است لکن ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن در لسان فقها اختلافی است. در قانون ایران در خصوص تملیک و یا امتاع بودن ماهیت نفقه، حکم خاصی وجود ندارد. قول به مالکیت زن بر نفقه، اختیاراتی ...  بیشتر

2. از تملیک تا تعهد: تأملی بر تأثیر حقوق فرانسه در تحلیل ماهیت اجاره در حقوق ایران

محمدمهدی الشریف

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 29-58

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.563

چکیده
  به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه‌ها که مبتنی بر اندیشه‌ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و ...  بیشتر