1. رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غربی سوء‌استفاده از حق

عباس کریمی؛ هادی شعبانی‌کندسری

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 135-166

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.567

چکیده
  با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می‌گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه‌ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و ...  بیشتر