1. اذن عقدساز و اذن امانت ساز (کنکاشی پیرامون کارکردهای مختلف اذن)

مجمدمهدی الشریف؛ فاطمه سعیدی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 27-54

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2016.735

چکیده
  در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد ...  بیشتر