1. بررسی عنصر روانی جرم بین المللی نسل زدایی در فقه و حقوق

پویان بیگلری

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1604.1137

چکیده
  دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی روندا  بند 3 ماده 2 دیگر اعمال قابل مجازات مربوط به نسل زدایی ذکر گردیده است که بند د  آن  تلاش برای نسل زدایی می باشد. در رویه قضایی این دیوان کسانی که عنصر مادی در پرونده آنها موجود نبوده است فقط با اثبات موجودیت عنصر روانی مشمول مجازات شدند .شباهت این مسئله در حقوق بین الملل با موضوع تجری در ...  بیشتر