1. ماهیت و مبنای قاعدة حسن نیت و راه های اثبات آن

احمد دیلمی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 91-118

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3206.1381

چکیده
  چندی است که حسن نیت به مثابة یک قاعدة حقوقی و فقهی توجه صاحب­نظران را به خود جلب کرده است. از جمله پرسشهائی که نسبت به آن وجود دارد این است که ماهیت این قاعده چیست؟ از جنس قواعد ماهوی است یا شکلی؟ و یا دارای ابعاد دوگانه است؟ بعلاوه، آیا این قاعده از بنیادهای توجیهی اخلاقی و عقلانی برخوردار می باشد؟  اگر مستظهر به بنیادهایی باشد ...  بیشتر