نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی

چکیده

یکی از خواست های تاریخی جنبش مشروطه خواهی تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض این اصل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این عزم ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این خواست تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه هایی از جامعه مواجه شد. این گروه ها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات طبقاتی و صنفی خود معارض و مخالف می دیدند و از سوی دیگر این مفهوم را در تضاد با شریعت می فهمیدند. دسته اخیر گویی در این اصل محتوایی فراتر از مضمون آن می‌دیدند و از سوی دیگر این اشکالات را با مغالطاتی در می‌آمیختند. نکته بدیعی که از دیدگاه مطالعه تطبیقی نخستین بحث‌ها در این باره در قانون اساسی آلمان فدرال و متمم قانون اساسی مشروطه وجود دارد مشابهتی است که درونمایه برخی مخالفت ها و دفاعیات از این اصل در دو کشور دارد. در این مقاله پس از تقریر بحث در دو کشور مشابهت های استدلال های طرفین را بیان می‌کنیم و خصوصاً استدلال های حقوقدانان بزرگ حاضر در مجلس موسسان آلمان را با استدلال های نایینی و محلاتی مقایسه خواهیم کرد. چنین مطالعاتی می تواند ابعاد تازه ای از اهمیت کوشش های فقهای مشروطه خواه را آشکار کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analogies in the Concept of Equality Before the Law in Iranian Germany’s 1849 Constitutionalism

چکیده [English]

One of the historical demands of Constitutionalism Movement was the equality of the people before the law. Violation of this principle was supposed to lead to corruption and legal decay of the absolute monarchy. In response to this national rise, supplementary Constitution law reflected this demand in the form of a principle. Statement of this principle resulted in the protest of some groups of the society. These groups, on one hand, considered equality before the law to be conflicting with their social class and union privileges. On the other hand, they mingled such issues with Sharia. The first new point to be noticed in the comparative studies on first issues revolving around this topic is in Federal Germany Constitution and Iran’s supplementary Constitution, particularly the analogies which was the motif of the protests and defense statements of the two Constitutions. In the present study, after discussing the issue in the two constitutions, analogies of the reasons of both groups are outlined along with comparing the rationale of prominent lawyers currently present in Germany constituent assembly and reason of Naini and Mahalati in Iran’s Constitution history. Such studies would serve to reveal new dimensions of the importance of Constitutionalist jurisprudents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equality before the law
  • generality of law
  • supplementary constitution
  • constitutionalism
  • Germany 1849 constitution
CAPTCHA Image