نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

10.22091/csiw.2019.4058.1523

چکیده

حق اولویت در خرید، صاحب حق را قادر می سازد تا بتوانند مال مورد حق را که فروخته شده یا اینکه در حال فروش می باشد، به مالکیت خود درآورند. بررسی این حق در حقوق سایر کشورها می تواند در حقوق داخلی راهگشا باشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است. به طور خلاصه، حق اولویت«pre-emption right» در نظام حقوقی کامن لا به دو نوعِ «حق اولین امتناعROFR» و «حق اولین ایجابROFO» تقسیم می شود که دارای منشأ قانونی یا قراردادی می باشند. این حقوق به مرحله قبل از انعقاد قرارداد توجه دارند و با وجود کارکرد مشابه با مفهوم «حق شفعه» در حقوق داخلی، دارای تفاوت اساسی با آن است. نهاد حقوقی « droits de préemption» در حقوق فرانسه مشابه حق اولویت در حقوق کامن لا است. نهاد «Vorerwerbsrecht» در حقوق آلمان، با نهاد «حق شفعه» قرابت بیشتری دارد. در هر دو نهاد حق بعد از فروش مال به مشتری بوجود می آید و با اندک تسامحی می توان آن دو را یکی پنداشت. قرارداد حق شفعه و قرارداد حق اولویت به مفهومی که در کامن لا و حقوق نوشته وجود دارند، در حقوق ایران نیز معتبر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study "pre-emption right" in the common law system, and statute law with Iranian legal system

نویسندگان [English]

  • abbas mirshekari 1
  • saber alaei 2

1 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 PhD Student in Private Law, Faculty of Humanities, University of Science and Culture, Tehran

چکیده [English]

Pre-emption right, enables beneficiary so that he/she can own the property belongs to the right that sold or is selling. The study of this right in the laws of other countries can be useful in domestic law.This research is a descriptive-analytical study. In summary, Pre-emption right in the legal system of common law is divided into two types of "right of first refusal" and "right of first offer ", which have legal or contractual origin. These rights are taken into consideration before the conclusion of the contract. These rights are considered at the pre-contractual stage and despite the similar function with the concept of the right of ‘’shofah’’ in domestic law, they have fundamentally different with it. The legal entity "droits de preemption" in French law is similar to the "pre-emption right" in common law. The entity "Vorerwerbsrecht" in German law is more similar to the entity Right of "shofah". In both entities, right after the sale of the property to the customer is created, and with a little tolerance, they can be considered the same. The contract of pre-emption right is valid in the context of the Common Law and statute law as the contract of the Right of shofeh is also valid in Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pre-emption right
  • Right of shofeh
  • Right of first refusal
  • Right of first offer
CAPTCHA Image