نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

10.22091/csiw.2020.4179.1545

چکیده

قانون مدنی که در نظام حقوقی ایران بعنوان مهمترین منبع حقوق اشخاص محسوب می‌شود، نگاه ویژه ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیم بندی های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی)می‌پردازند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیم بندی موصوف دارند. این امر، بررسی تقسیم بندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سوالی که در اینجا قابل طرح می‌باشد این است که قانون مدنی ایران بر چه مبنایی و چگونه حق مالی را دسته بندی کرده است؟ این مقاله برای رسیدن به پاسخ به سوال مذکور، ابتدا تقسیم بندی معمول حق بعنوان یک تقسیم بندی وارداتی با نگاهی به حقوق غرب بعنوان منشا تقسیم بندی مذکور، مورد تحلیل و نقد قرار می‌دهد، سپس مبنا و چگونگی این تقسیم بندی از دیدگاه قانون مدنی، تبیین می‌گردد. در نهایت معلوم می‌شود که تقسیم بندی مذکور با آنچه در قانون مدنی آمده است مطابقت ندارد، بلکه قانون مدنی حق را براساس متعلق آن تقسیم بندی کرده است. بدین ترتیب که در قانون مدنی حق مالی به دو دسته تقسیم می‌شود: حقی که متعلق آن مال به مفهوم خاص آن است(حق عینی) و حقی که متعلق آن عمل انسان یا مال در معنای عام آن است(حق عهدی).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the kind of financial right in iranaian civil law with review of western law

نویسندگان [English]

  • s.hassan m.hashemi 1
  • hassan pashazade 2
  • ismael sajhiri 2
  • ali gharibe 2

1 department of private law, islamic azad university, tabriz, iran

2 department of private law, islamic azad university, tabriz, iran

چکیده [English]

The classification of rights has an important role in knowing its nature and concept. Hence, it has been dealt with in most of the previous research. However, Iranian civil code classification of rights has almost been ignored in that research. More author , mistakenly, try to Interpretation of Iranian civil code in accordance with the usual classification. Therefore the question remains how and on what grounds Iranian civil code has classified rights. This paper attempts to answer this question. It first critiques and analyses the common classification and then delineates the bases and quality of classification of rights from civil law perspective. It becomes clear at the end that the common classification of rights does not align with civil code classification and the Iranian civil code has classified rights based on their subjects: the rights which their subject is property in its narrow sense and the rights which are their subject is human act (property in its broad sense).

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil code"
  • " right"
  • " ownership"
  • " right in rem"
  • " right in personam
CAPTCHA Image