نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه کاشان، ایران

10.22091/csiw.2020.3623.1455

چکیده

اعمال انحصاری روش دوجانبه در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران مسائلی درپی دارد. در مرحله ایجاد حق، این روش باعث تعیین قانون بیگانه درحوزه‌هایی می‌شود، که صلاحیت قانون ماهوی مقردادگاه محرز‌ است. به‌علاوه، این روش احاله را توجیه نمی‌کند. استدلال قیاس منطقی روش و عدم امکان سازگاری قاعده با موضوعات خاص مساله‌ساز است. درمرحله اجرای حق، حکم دادگاه بیگانه مستند به قانون غیرصالح به موجب قاعده حل‌تعارض ایران شناسایی ‌نمی‌شود. می‌توان با بهره‌مندی از آورده‌های حقوق تطبیقی و با روش توصیفی تحلیلی مسائل را حل کرد. در مرحله ایجاد حق، قاعده حل‌تعارض باید با روش یک‌جانبه نیز نقش‌آفرینی -‌کند تا اعمال قوانین فوق امری مقردادگاه و احاله توجیه‌پذیر باشد. در مرحله اجرای حق، ترکیب روش‌های یک‌جانبه و «شناسایی» باعث می‌شود صرفا حکم دادگاه بیگانه در تعارض با قانون فوق‌امری ایران شناسایی نشود تا راهکارهای سیستم-های حقوقی دیگر محترم باشند. دراین صورت اثرنظم عمومی افزایش خواهد یافت تا منافع ملی در قربانگاه هماهنگی راهکارها از بین نرود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role- playing of solving conflict rule by supporting methods of solving conflict (With the benefit of comparative law)

نویسنده [English]

  • seyyed abbas seyyedi arani

Department of Law, Faculty of Law, Kashan University, iran

چکیده [English]

The exclusive applying of the bilateral method to the Iran private international law has issues. In the stage of creating right, this method determines the alien law in areas where the jurisdiction of the substantive law of the court is established. In addition, this method does not justify the renvoi. The reasoning of the logical analogy of the method and the impossibility to adapt the rule to specific issues is problematic. In the stage of performing right, the sentence of the foreign court according to an ineligible law is not recognized according to the rule of conflict resolution in Iran. These issues can be solved with the benefit of comparative law and with the analytic and descriptive method.
In the stage of creating right, solving conflict rule must have a role by unilateral method so that applying overriding laws and the renvoi to be justified. In the stage of performing right, the combination of unilateral methods and "recognition" it causes merely that a foreign court ruling in conflict with the overriding law should not be recognized so that other legal systems' solutions are respected. In this case, the effect of the public order will be increased so that the national interest in the altar of coordinating solutions is not to be eradicated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unilateralism
  • bilateralism
  • proper law
  • Overriding mandatory law
CAPTCHA Image