نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

10.22091/csiw.2020.4327.1564

چکیده

کنوانسیون حقوق کودک 1989 تاکید دارد که دولت ها باید در راستای منافع عالیه کودکان اقدام کنند. بر اساس این کنوانسیون هر کودک حقوق اساسی ویژه ای شامل حق زندگی، حق نام و هویت، حق روابط خانوادگی و حق ارتباط با پدر و مادر حتی در صورت جدایی از آنها را دارد. امروزه علیرغم عضویت اکثر کشورها در کنوانسیون حقوق کودک، در مورد ماهیت فرزند خواندگی بین المللی، منافع عالیه فرزند خوانده و صلاحیت متقاضی فرزند خواندگی تشابهات و تفاوت هایی در بین کشورها وجود دارد. در تحقیق اخیر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با مرور مختصری بر موضوع فرزند خواندگی بین المللی در قوانین جمهوری اسلامی ایران،فرانسه و آلمان به این نتیجه می رسیم که علیرغم تفاوت در عنوان "فرزند خواندگی" و تحت تاثیراسناد بین المللی، این کشورها تا حد زیادی بویژه در مورد فرزند خواندگی ساده یا ناقص ، قواعد یکسانی را اتخاذ کرده اند، لیکن در مورد فرزند خواندگی بین المللی علیرغم پیش بینی قواعد معین در حقوق فرانسه و آلمان این نهاد در حقوق ایران هنوز با سکوت قانونگذار روبروست. به نظر می رسد امکان پذیرش این نهاد در قوانین ایران با رعایت موازین اسلامی با درج راهکارهایی برای پذیرش پدرخوانده یا مادر خوانده مسلمان واجد شرائط برای کودکان بی سرپرست مسلمان و پدر خوانده یا مادر خوانده اهل کتاب واجد شرائط برای برای کودکان بی سرپرست اهل کتاب در چارچوب مقررات موجود و مصالح عالیه کودک وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of “International adoption” in Iranian, French and Germany laws

چکیده [English]

Convention on the right of child 1989 deals with needs and special rights of children. Each child has a special constitutional right to life, the right to name and identity, the right to family relationships and the right to communicate with parents, even if separated from them. Today, despite the membership of most countries in the Convention on the Rights of the Child, there are many similarities and differences between countries in the nature of international adoption, the high interests of the child and the competence of the adoptive. In this research using a descriptive and analytical method we have a brief overview on the subject of international adoption and child's best interests in the Islamic Republic of Iran, France and Germany we conclude that despite the differences in topic of "adoption" and influenced by international rules, these countries, in many extents especially in simple adoption are closer to each other. However, with regard to international adoption, despite the prediction of certain rules in French and German law, Iran's law is still face to silence of the legislature about this institution. It seems that we can admit this institution in accordance with Islamic standards with guidelines for accepting a Muslim orphan eligible for orphaned Muslim children and a adoptive parent for the orphaned children for the people of the book in the framework of existing regulations and best interest of the child

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adoption
  • guardianship"؛" French Civil Code"؛" German Civil Code"؛" Convention on the right of Child
CAPTCHA Image