نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم

2 عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی

10.22091/csiw.2020.3986.1510

چکیده

شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثناءاتی پیش بینی شده است.در این مقاله با مراجعه به اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، این استثناءات استخراج شده است و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پی گیری شده است. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده، نشان داده است که در قرآن و روایات نیز این اصل به طور مطلق پذیرفته نیست و حد و مرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است که در حوزه حقوق عمومی و مبانی اسلام قابل دسته بندی است. این محدودیت ها در حوزه حقوق عمومی از آیات و روایاتی که به حفظ حرمت و آبروی اشخاص توصیه دارند و نیز آیات و روایاتی که اشاعه فحشاء، فاش کردن اسرار نظامی، گسترش مطالب مخل به استقلال را منع نموده اند، قابل برداشت است.محدودیت ها ی مرتبط به حوزه مبانی اسلام نیز از آیات و روایاتی که ناظر به منع توهین به مقدسات اسلامی، نشر کتب ضاله و تضعیف عقاید مردم است، برداشت شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Restrictions on the principle of transparency in quran and public law of Iran

نویسندگان [English]

  • Golamali ghasemi 1
  • nasrin kordnejad 2

1 International law, faculty of law , Qom university , Qom , Iran

2 The Member, of Hoda Faculty of Theology and Islamic Studies

چکیده [English]

Transparency as the free circulation of political, social and economic information has a key role in good governing. There are some exceptions for this principle in the public law. In this article these exceptions have been studied by referring to international documents and the statute law of countries and then by referring to Koran and Islamic tradition to clarify the Islamic approach. The findings of this article based on a descriptive-comparative approach indicate that in the Islamic sources the principle of transparency has not been accepted absolutely and there are some exceptions that can be divided into public law scope and the basis of Islam. These exceptions in the public law scope can be understood from those verses of Koran and narrations referring to the protection of sanctity and respect and those narrations banning on propagation of prostitution and rumors against the independence and on disclosure of military Secrets. According to Islamic sources some exceptions from the verses and narrations about prohibition of insulting Islamic sanctities and publishing book to weaken the beliefs of people can be found

کلیدواژه‌ها [English]

  • English] transparency
  • exceptions on transparency
  • Right of Access to Information
  • public law
CAPTCHA Image