نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی ،واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی جزیره کیش- ایران

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.22091/csiw.2020.5070.1707

چکیده

اجرای صحیح قانون راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظامهای حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است،برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت رو افزون روشهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه‌راه امن ارتباطی مهمی فی-مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می‌نماید، نقش به سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتناب ناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی ، نقش ضروری به نظر می‌رسد. قانونگذار با تصویب ماده 175 و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392برای اولین بار دادرسی‌الکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین‌نامه‌های متعدد از جمله آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،در راستای ایجاد بستر و تامین زیر ساخت‌های لازم،اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت می‌گیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می باشد . با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی،تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانه‌ای برای دادرسی‌های‌الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیر الزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی،لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل‌های مربوط به آن،از اهداف این مقاله می باشد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review Challenges and Resolve of Conflict of Electronic Procedure Rules in Iran Legal System with Looking at France rules

نویسندگان [English]

  • mehdi vahdati 1
  • Hossein Taherkhani 2
  • Parviz Savrai 3
  • jamshid nourshargh 2

1 Student of pHD Department of Law, Kish international Branch , Islamic Azad University, Kish island ., Iran

2 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law,South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

3 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University . Tehran

چکیده [English]

Proper implementation of the law in order to create justice is one of the concerns of all legal systems and requires changes in the judicial process.
Some changes, due to the increasing progress of new communication methods, in addition to providing an important safe communication route between judicial authorities and judicial officers, will play an important role in document recording and maintaining confidentiality. Therefore, the confrontation of the judiciary with the electronic communications is inevitable and the need to prepare the executive arrangements for this process of cooperation with the cooperation of both public and private e-service providers seems to be essential. With the approval of Article 175 and Section 9 of Criminal Procedure Code in 1392, the legislator prescribed Electronic trial for the first time and In the last decade, the judiciary has made an attempt to create various regulations, including the regulations on how to use computer or telecommunication systems, in order to create a platform and provision of the necessary infrastructure and most court procedures are now conducted electronically. Judiciary Statistics and Information Technology Center is responsible to supervise Subsidiary Judicial Service Offices. By examining the functions of responsible Electronic trial institutions, analyzing existing laws by examining the infrastructure needed to create a system for e-proceedings, and identifying some problems, including the need to use this procedure, the need to change the way it is communicated The purpose of this article is to organize electronic court hearings inspired by the laws of France and to provide appropriate solutions, including the need to develop regulations and related instructions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Procedure
  • principles and Rules of procedure
  • Electronic signature
  • Substituted Service.Notice background
CAPTCHA Image