نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

10.22091/csiw.2020.4282.1556

چکیده

وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نوع دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایه داران این امر می باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت خصوصی حقی فطری و ناشی از طبیعت انسان است و در مقابل، جمعی دیگر با وجود شناسایی حق مالکیت عمومی به عنوان یکی از مصادیق حقوق طبیعی، حق مالکیت خصوصی را از آن استثنا دانسته و بر این باورند که این حق، در نتیجه وضع حاکمان یا برمبنای قرارداد اجتماعی به وجود آمده است. دفاع از حق مالکیت خصوصی در هر دو گرایش این اندیشه (همگرایی)، به وضوح دیده می شود لیکن هر کدام از این دو دیدگاه در خصوص محدودۀ این حق با استعانت از مبانی فکری خود به نتایج متفاوتی (واگرایی) رسیده اند؛ این امر ذهن هر پرسش گری را بر آن می دارد تا به مطالعه این نظریات، دلایل و روش های استدلالی بپردازد تا بتوان به نوعی همگرایی و سازش میان این اندیشه ها و واگرایی موجود درآن ها پرداخت و در این کوره راه جزم‌گرایی، به نتیجه مطلوبی دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Private property in the middle of convergence and divergence of natural rights ideas and Imamiyah Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • AHMAD HABIBNEZHAD 1
  • Rahim Pilvar 2
  • ROSHANAK SABERI 3

1 استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 University of Tehran (Pardis Farabi)

3 University of Tehran (Pardis Farabi)

چکیده [English]

The contradiction between selfishness (personal interest) and altruism (public interest) and how they are combined are issues that have engaged the minds of the greatest thinkers of human history. The theory of natural rights is one of the pioneers of the fact that it has played an important role in guaranteeing the right of ownership and identifying its limits. Some thinkers believe that the right to private property is a natural right inherent in human nature and in opposite, Others, despite the recognition of the right to public ownership as one of the examples of natural rights, consider private property as the exception. And believe that this right has come about as a result of rulers or on the basis of a social contract. On the other hand, in the Imamiyah jurisprudence, it is believed that the real property belongs to God that has given it to man. The defense of private property rights is seen in both of these views but each of these two views about the scope of this right has come to different results. Here we look at these ideas, the reasons, and the methods of reasoning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • حقوق طبیعی
  • فقه امامیه
  • حق مالکیت خصوصی
  • حقوق فردی
  • نفع عمومی
CAPTCHA Image