نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی / دانشگاه آزاد اسلامی قم

2 دانشیار دانشکده ی حقوق / دانشگاه قم)( نویسنده مسئول )

10.22091/csiw.2020.3185.1375

چکیده

الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خوردبرخلاف حقوق ایران که شیوه های جبران خسارت در طول یکدیگر اند و متعهد له در انتخاب آن ها آزاد نبوده و بدوا باید خواستار الزام به اجرای تعهد شود در این اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و توسل به سایر طرق در عرض یکدیگر هستند یعنی متعهدله در انتخاب شیوه ی جبران خسارت مخیر است به علاوه ، در اسناد مذکور بر خلاف حقوق داخلی توقیف اموال مدیون یا متعهد و نیز حبس وی جهت تادیه دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی نشده است طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد ، متعهد له حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت لیکن برخی از فقها امکان الزام به اجرا و فسخ را در عرض یکدیگر دانسته اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of the requirement to Performance of obligation as a remedy in jurisprudence, Iranian law and relevant International documents

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi masoumi 1
  • mohammad salehimazandarani 2

1 ph.D of private law at islamic azad university of qom

2 associate professor of low at the university of qom

چکیده [English]

The requirement to performance of contractual obligations is one of the remedies or guaranteeing breach of contract .This remedy is foreseen in Imamiyah jurisprudence, Iranian law, and relevant international documents, thePrinciples of International Commercial Contracts, the principles of the European Contract Law and theUnited Nations Convention on Contracs for the International Sale of Goods ( Vienna). Therefore, it is a common remedy. But there are differences in domestic law and international documents in this area. Contrary to Iranian law, which are the remedies for each other and the person committing the crime of their choice is not free and must initially demand the requirement to Performance of obligation, in these international documents, the right to requirement to Performance of obligation and resorting to other means in each other are. That is, the obligee is free to choose the remedy. In addition, in the above documents, in contravention of domestic law, the seizure of property owed or committed and his imprisonment for payment of debts or performance of contractual obligations is not foreseen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian law .Remedies
  • requirement to Performance of obligation
  • International documents
CAPTCHA Image