نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

3 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22091/csiw.2020.5238.1749

چکیده

چکیده
یکی از مسائل مهمی که در سالهای اخیر توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب نموده و جهان در قرن 21 با آن مواجه می-باشد، بحران آوارگی است. با این وجود، بررسی حقوق «آوارگان» در اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد که آنان هنوز هم از یک نظام حقوقی حمایتی ویژه برخوردار نبوده و فقط از حمایت‌های عام موجود در حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بین‌-المللی بهره‌مندند که موردی و ناکافی بوده و مستلزم مداخله بیشتر و فعالانه‌تر نظام حقوق بشر سازمان ملل می‌باشد. اما با توجه به اینکه امروزه تعهدات دولتها در برابر افراد در زمره تعهدات عام و در برخی از موارد آمره به شمار می‌آید، از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل تعهدات دولتها در قبال آوارگان به این نتیجه رسید که از مهمترین تعهدات دولتها، ابتدا تعهد به حمایت و ممانعت از گسترش آوارگی و سپس تعهد به پذیرش آوارگان است. بنابراین به نظر می‌رسد آوارگی در شرایط اضطراری برای افراد را بتوان یک حق و نسبت به دولتها را یک تعهد بین‌المللی به‌ شمار آورد. در نتیجه نقض حقوق آوارگان ممکن است موجبات مسئولیت بین‌المللی را برای دولت خاطی فراهم سازد. به علاوه بررسی وضعیت آوارگی در جهان نشان می‌دهد کشورهای اسلامی در معرض بیشترین بحران آوارگی قرار دارند (بیش از دو‌ سوم جمعیت آوارگان جهان مربوط به این کشورهاست) که علت عمده آن، خشونت و درگیری‌های داخلی است که در بیشتر مواقع خاستگاه قبیله‌ای، نژادی و مذهبی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Rights of Displaced Persons and Obligations of States towards them with regard to the Situation of Displacement in World and Islamic Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jasbi 1
  • Seyed Mohammad Hashemi 2
  • Mohsen Mohebi 3

1 Ph.D. Candidate in Public International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University

3 Assistant Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract
One of the important issues that in recent year has attracted the International Community attention and the world in 21th century is confronted with it is displacement crisis. Nevertheless, the study of rights of “Displaced Persons” in international instruments shows that they are not still under the protection of legal system and just enjoy the protection of general protections existed in human rights, humanitarian law and international criminal law that are insufficient and involves the more intervention of the system of human rights of United Nations. Nevertheless, by considering that the obligations of States against people are part of erga omnes and even in some cases, are jus cogens, the present research by using descriptive-analytical method, in addition to studying and analyzing the obligations of states towards Displaced Persons. Therefore, it seems that displacement in the emergency conditions (treat to life) can be considered as right to protect for the person and international obligation for states. Therefore, the violation of rights of displaced persons may cause the international state responsibility. In addition, a study of the displacement situation in the world shows that Islamic countries are most exposed to the displacement crisis (more than two-thirds of the world's displaced population belongs to these countries), which is mainly due to violence and internal conflicts, which in most cases rooted in religious, racial and tribal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Obligations
  • Displaced Persons
  • Refugees
  • Human Rights
  • Islamic Country
CAPTCHA Image