نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم

10.22091/csiw.2020.5777.1874

چکیده

اساسی سازی از مهمترین و عمده‌ترین رهیافت‌های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین، تمامی شهروندان صیانت و تضمین می‌شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته‌ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن‌هاست. این تئوری در نظام حقوقی فرانسه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است،برخی از حقوقدانان معتقدند که ریشه این نظریه را باید در متن قانون اساسی سال‌های 1875 و 1947 جستجو نمود.اما به نظر می رسد این نظریه در نظام حقوقی ایران از پشتوانه نظری آن‌چنانی برخوردار نباشد، چرا که عمر این نظریه در کشورما تقریباً به یک دهه می رسد. از این رو، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، برآنیم تا نظریه اساسی سازی حقوق اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه تبیین و تحلیل نماییم.
کلید واژ گان : نظریه اساسی سازی، قانون اساسی، ایران، فرانسه،

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the fundamentalism theory in the legal systems of Iran and France

نویسندگان [English]

  • Alireza dabirnia 1
  • Ayatollah Jalili morad 2

1 Assistant Professor Department of Public Law , Faculty of Law, University of Qom

2 P.H.D. Student of Public Law, University of Qom.

چکیده [English]

Fundamentalization is one of the most important and major legal approaches which through it the fundamental rights of all citizens are protected and guaranteed. Fundamentalism theory means the entry of a legal rule into a set of fundamental rules that the government is obliged to uphold and enforce while respecting .This theory is of particular importance in the French legal system.
Some jurists believe that the roots of this theory should be sought in the text of the 1875 and 1947 constitutions.However; it seems that this theory does not have much theoretical support in the Iranian legal system, because the life of this theory in our country is almost a decade.
Therefore, in this research, which is written in a descriptive-analytical method,we try to explain and analyze the theory of the fundamentalization of administrative law in the two legal systems of Iran and France
Keywords: Fundamentalism Theory, Constitution, Iran, France,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamentalism Theory
  • constitution
  • Iran
  • France
CAPTCHA Image