نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه ایلام

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

3 دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه ایلام

10.22091/csiw.2020.4808.1659

چکیده

ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی واقتصادی زمان بوده ومقتضیات زمان و مکان و سیره عقلادر فقه وحقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت حقیقت شرعیه ومتشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان ومکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان ومکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. ازمنظر فقه وحقوق داخلی ممکن است چیزی دارای منفعت نادروقلیل باشد اما این منفعت وارزش اقتصادی در شرایط طبیعی مجوزی برای بیع محسوب نگردد. حال آنکه از منظر قانونگذار غربی چنین چیزی می تواند مجوز بیع محسوب گردد. در عین حال فقه امامیه و حقوق ایران قائل به انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع حین وقوع عقد است. اما در دنیای کنونی چنین رویکرد اتخاذی پاسخگوی نیازهای مبتلا به جامعه نبوده وکاربست نهادهای حقوقی همچون شرط حفظ مالکیت دربیع ومالکیت زمانی واشتراکی که درحقوق سایرکشورها همچون انگلیس وآمریکا متداول است بالحاظ تمامی جوانب امری قابل بازپژوهی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، خوانشی جدید از مالیت وملکیت را درحقوق ایران، انگلیس و آمریکا ارائه نموده وبر آمد آن این است که حقوق ایران و مبانی فقهی آن ناگزیر از روزآمد ساختن مکانیسم های تضمین حقوق متبایعین در عقد است. یافته ها نشان می دهدکه مالیت از شروط صحت بیع است وعرف ملاک وضابطه اصلی ومشترک فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی غربی در تشخیص مالیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reciting of the being Goods & ownership of the consideration in the sale of contract from the Imamiyeh Jurisprudence, Iranian, England and American Law

نویسندگان [English]

  • Parviz Bagheri 1
  • rezahosin gandomkar 2
  • Abdelgabar Zargushnasab 3

1 Dep. of Law, Ilam University

2 associate prof of Law Dep, Qom University

3 Associate Prof. of Jurisprudence and law of Ilam University

چکیده [English]

The value of consideration in the sale contract has been influenced by the social, economical changes and time and place and the teachings of the scholars in the Iranian and jurisprudence has a significant role in determining the meaning of the ownership. However, the American and England legislator viewpoint toward the issue are various. From the national legal viewpoint, things may have little and rare benefit, but this cannot be a permission to make a sale contract in natural position. Meanwhile, the western legislator knows such a thing as valid in concluding the sale contract. Iranian law and jurisprudence are of the idea to transmit the ownership in all kinds of sales at the time of its conclusion, while this way cannot answer the questions of the present world and the application of legal mechanisms such as retention of the interest clause, time and sharing possession that exist in the American and England legal systems with considering all the dimensions is a reciting issue. The present paper by the use of analytical-descriptive method, gives new reading of the being goods and ownership in the Iranian, England and American law. The findings show that the Iranian legal system has to update its legal mechanisms to guarantee the rights of the parties. The findings show that ownership is one of the conditions for the validity of the sale, and custom is the criterion for the main and common relationship between Iranian jurisprudence and law and the Western legal system in determining ownership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • being goods
  • ownership
  • Iranian law
  • Emamiyeh Jurisprudence
  • England and American law
CAPTCHA Image