نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و استاد کنونی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22091/csiw.2020.4542.1605

چکیده

با توجه به اهمیت جایگاه قضاوت، قاضی در اکثر نظام‌های حقوقی از نوعی مصونیت برخوردار است تا به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ می‌نماید، تحت فشار قرار نگرفته و در صدور رأی خاطری آسوده داشته باشد و تمرکز خود را در کشف امور موضوعی و حکمی متناسب با موضوع دعوی نماید. با این حال به دلیل عواملی ممکن است موجب ورود خسارات مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوی شود که در این صورت، عدم امکان جبران آن، خلاف انصاف و عدالت است. حال آنکه طرح دعوی باید علیه دولت انجام شود، یا شخص قاضی، محل بحث است. این تحقیق که با روش تحلیلی- توصیفی و با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای نگارش یافته، درصدد حل این مسئله می‌باشد.در حقوق ایران در صورت عمد یا تقصیر سنگین و اشتباه نابخشودنی قاضی، طرح دعوی علیه وی و در غیر اینصورت، طرح دعوی علیه دولت انجام می‌گیرد. این درحالی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 در مورد خسارت ناشی از حبسی که منجر به برائت شده، همان روشی را پیش گرفته که در حقوق فرانسه و نظام‌های پیشرفته دیگر جاری است، به این بیان که دولت را مسئول جبران خسارت زیان‌دیده می‌داند و در عین حال حق رجوع دولت، به قاضی مقصر را محفوظ داشته است که این امر موجب تضمین حقوق زیان‌دیده می‌شود. بنابراین سرایت دادن این حکم به تمام مواردی که در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی خسارت مادی و معنوی به اصحاب دعوی وارد می‌شود، موجب پیشبرد عدالت و تأمین هرچه بیشتر حقوق زیاندیده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Civil liability of the Judge and its transformation in the jurisprudence and law of Iran and France

نویسندگان [English]

  • hossein safaii 1
  • sepideh razi 2

1 Tehran university, law faculty

2 Tehran university, Law faculty

چکیده [English]

According to the importance of the position of judgment, the judges have immunity in most legal systems, in order not to be under pressure to make decisions and to focus on the matter of subject and a decree appropriate to the title of case. However, judge's decision, may cause material or moral loss to one of the parties, in which case, the impossibility of compensation is against justice. Therefore, despite the relative privilege of judges, the damages must be compensated. But sue must be against the government, or the judge is the site of the debate. In the French law, the damages initially are compensated by the government, and the government has the right to refer to him if the damages are caused by the intentional or heavy fault of the judge.
In Iran law, in the intentional or heavy fault of the judge the lawsuit against him and otherwise, while the new criminal law on corporal damages and the new law of criminal procedure approved in 1392 deals with non-corporal, take the same method which flows in French law and other advanced systems.. it seems that recent legislator's position, in all cases where the fault or the mistake of the judge is make the material and moral loss to the parties, will promote the advancement of justice and the higher the rights of the aggrieved party.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judge
  • Civil Liability
  • government
  • Intentional and grave Fault
  • Wrong
CAPTCHA Image