نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق

2 هیات علمی

3 مازندران

10.22091/csiw.2020.5560.1829

چکیده

تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تاثیر مستی در اراده مجرم و همین طور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی می‌تواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد؛ سوالی بنیادین که مطرح است عبارت از اینکه چه تشابه و تفاوت‌هایی بین نظام‌های مذکور در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی اهم نتایج به دست آمده این است که در هر یک از نظام‌های حقوقی ایران، فقه و اسکاتلند سلب اراده ناشی از مستی جز در صورت وجود اراده سابق بر سلب اراده جهت ارتکاب جرم (مستی ارادی)، موجب انتفای مسؤلیت کیفری می‌شود؛ با این تفاوت که مستی ارادی به طور مطلق به دلیل وجود عنصر تقصیر، موجب رفع مسؤولیت کیفری از شخص مست در حقوق کیفری اسکاتلند نمی‌شود که این رویکرد با موضع مشهور فقها در خصوص قتل در حال مستی هم خوانی دارد. در حقوق کیفری ایران مستی ارادی در صورتی رافع مسؤولیت کیفری شناخته نمی‌شود که مستی با قصد ارتکاب جرم صورت گیرد. البته در ایران مستی موجب انتفای مسئولیت کیفری در قتل عمدی نمی گردد. علاوه بر این، شناسایی مسؤول اثبات مستی تفاوت دیگری است که در این نظام‌های حقوقی وجود دارد. مطالعه سیاست جنایی کشورهای ایران، اسکاتلند و فقه اسلامی مبین اتخاذ رویکرد سختگیرانه (به ویژه در حقوق کیفری اسکاتلند) در خصوص مسؤولیت کیفری افرادی است که در حال مستی مرتکب جرم می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of intoxication on criminal liability in Criminal Laws of Iran, Scotland and Islamic jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Morteza Fathi 1
  • Adel Sarikhani 2
  • reza rezaee 3

1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom

2 Professor of the Department of criminal law and criminology, Faculty of law, University of Qom.

3 mazandaran

چکیده [English]

Explaining the role of intoxication in criminal liability requires knowing how to influence the use of mercenaries and ultimately the impact of intoxication on the perpetrator's will, as well as the kind of thinking and insight governing society towards the drunken person. The drunkenness can lead to the loss of or deterioration of will; The fundamental question that arises is what are the similarities and differences between the mentioned systems in this regard? In the study of descriptive analysis the most important results is that in each of the legal systems of jurisprudence and Scotland stripping the will of drunkenness, except if there is a will prior to stripping the will to commit a crime (drunkenness voluntary), causes Criminal liability is revoked. The difference is that voluntary drunkenness does not absolve the drunken criminal liability in Scottish criminal law at all because of the element of guilt. While in Iranian criminal law, voluntary drunkenness is not recognized as criminal liability if drunkenness is committed with the intent to commit a crime. Of course, in Iran, drunkenness does not eliminate criminal responsibility for premeditated murder. In addition, identifying the person responsible for drunkenness is another difference in these legal systems. The study of Iran's and Scotland's criminal policy on drunkenness implies adopting a rigorous approach (especially in Scotland's criminal law) about the criminal liability of those who are committing a crime in drunkenness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary drunkenness
  • involuntary intoxication
  • transient intoxication
  • Scotland
  • Iran
CAPTCHA Image