نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا حقوق عمومی، دانشکده حقوق ،‌دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.22091/csiw.2021.6256.1955

چکیده

تفکرات سیاسی شیعه در قرن شانزدهم میلادی با ظهور دولت صفوی و شرایط جدید پیش رو، خود را با سوالات بسیاری رو به رو دید که مهترین آن حضور سلطان شیعه اما غیر معصوم بر مسند قدرت بود. روضه الانوار عباسی اثر محقق سبزواری از جمله آثاری ست که در تلاش برای پاسخ به این سوالات جدید نگاشته شده است و حاوی مهمترین نظریات محقق سبزواری در مورد طبیعت انسان، جامعه و چگونگی اداره آن است. این مقاله بر آن است با مطالعه یکی از مهمترین آثا ر دوران صفوی یعنی روضه الانوار با یکی از مهمترین کتاب های همعصر آن یعنی لویاتان اثر توماس هابز به این سوال پاسخ دهد که چرا با آنکه هابز و محقق سبزواری تقریبا اندیشه ای یکسان در مورد طبیعت انسان و جامعه داشته اند، راه حلی متفاوت برای اداره جامعه و دوام حکمرانی در آن پیشنهاد می کنند. نگارندگان معتقد است شرایط زمانی و اجتماعی متفاوتی که آن دو در آن می زیسته اند موجب شده که هابز دولت به مثابه ی انسان مصنوع را راه حل دوام حکمرانی جامعه بداند حال آنکه محقق سبزواری با ایجاد مفهوم امام غیر اصل به دنبال اتصال پادشاه صفوی با امام نامیرا و تضمین دوام حکمرانی باشد.برای هدف این مقاله درمطالعه ی آثار این دو نویسنده و استفاده از نسخ خطی از روش کتابخانه ای، تحلیلی و توصیفی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study in Hobbes and Mohammad Bagher Sabzevari's Theory on the legal personality of the State

نویسندگان [English]

  • Zahra Azhar 1
  • Mohammad Djalali 2

1 Ph.D. candidate, in Public Law, Law Faculty. Shahid Beheshti University

2 Department of Public Law, Law Faculty, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Allameh Mohaghegh Sabzevari lived the reign of four Safavid kings in Iran during the 17th century. With the change in Iran's political situation at the beginning of the sixteenth century, Shia political thought had to go along with the new condition. Now Shia has an independent Shia state whose leadership was no longer with the Imam ma`sūm, who possesses divine knowledge and authority(Ismah). At this time, "Rozat Al Anvar Abbasi," Allameh Sabzevari's remarkable and critical book in politics,,was written in Persian and Arabic, including Allame's political ideas about governing society. This article intends to study the two important political books of Leviathan, and Rozat Al-Anwar Abbasi, written simultaneously by two political philosophers who lived in different social conditions with distinct intellectual and religious backgrounds while their most critical questions about human beings and governing society were quite alike. The fundamental problem in this article is that though both thinkers understand the need to maintain order in society to preserve society's collective life and the dangers that threaten it, why does each offer a completely different solution? The different time conditions and the different societies in which they lived have made them face a different problem. Therefore, Allameh Sabzevari used non-Original Imam as a justification for the connection of Safavid Kings to the sacred origin of power while Hobbes tried to recreate a mortal God or artificial man as a new source of power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leviathan
  • Rozat Al-Anwar Abbasi
  • State of Nature
  • Civil State
  • Legal personality of State
CAPTCHA Image