نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 وکیل دادگستری

2 عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل

10.22091/csiw.2021.4443.1580

چکیده

قاعده سوء استفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده استفاده می شود. تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه‌ای از نظریه عمومی سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای حقوق خارجی در حقوق بین‌الملل خصوصی مطرح گردیده است. کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه‌ای استفاده بکند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیله الربا مباحثی مطرح شده است که در واقع از جهت مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد هرچند از نظر مبنایی حیل شرعی و تقلب نسبت به قانون هم در فقه اسلامی و هم در حقوق موضوعه ایران مانع از اجرای حکم خارجی است که بر مبنای قاعده لاضرر و نظریه جهت نامشروع استوار است. این مقاله با استفاده از روش تحلیی – توصیفی بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم به مقایسه آنها در زمینه حیل شرعیه پرداخته و در نهایت نتیجه می‌گیرد در نظام فقهی، نمی توان حیل شرعیه را مقبول دانست مگر درموارد منصوص با تفسیر مضیق موارد و در حقوق ایران آشکارا به مخالفت با تقلب نسبت به قانون پرداخته است که همه حاکی از دیدگاه منفی قانونگذار است؛ به گونه ای که از مجموع آنها می توان قاعده ای کلی ذیل عنوان قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون را عنوان نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

study of theorical basis of fraudulent on law & effects in Iran international private law & Fegh

نویسندگان [English]

  • Hossein kazemi 1
  • Mohsen Ghadir 2

1 lawyer

2 Qom university teacher

چکیده [English]

As this dissertation ((Theoretical Foundations of fraud against the law in private international law)), and notion that people with legal means extricate itself from the shackles of law, civil law or private international law may be accepts. Citing a recent precedent of the French towards the new concept of fraud is presented. Accordingly, the fraud is against the law: intentional change in the legal relationship of Salehi to escape the rule of law, private international law and conflict resolution is recommended. Admittedly these circumstances it is necessary to apply the rule in the first quarter as the subject of this condition are discussed.
Rule of law, prevent fraud than Fraus omniacorrupit actually become lifeless and dead phrases laws and regulations to prevent, lawyers and the courts are willing to accept it. Absolutely private international law can not be an exception, but some experts disagree with this theory is undeniable. In the third chapter of the rule is to prevent fraud investigation. Domestic and international law enforcement fraud vary.. The private international law of fraud may vary from different countries, to escape the law of the state where he has been cheating, cheating is enforcement.Of course there are some exceptions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fraude on law
  • International private law
  • band on forign verdict edict
  • causative law
  • Feqh
CAPTCHA Image