نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق ، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم ، ایران ، قم

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

3 مشاوره دانشکده علوم انسانی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد نیشابور

10.22091/csiw.2021.4502.1593

چکیده

ا مروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفا رفتارهایی که منتج به سقط جنین می شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می شوند و همچنین رفتارهایی که عمدتا ناشی از غفلت یا بی احتیاطی فرد حامل جنین یا دیگران می باشد را نیز در بر میگیرد . این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و مقایسه قوانین کیفری ایران ، آمریکا و انگلستان در حوزه جنین آزاری می پردازد در خصوص جنین آزاری های عمدی به ویژه سقط جنین ، اکثر نظام های کیفری دنیا به خصوص نظام های کیفری سه کشور مورد بحث در این پژوهش قوانین متعددی را تدوین نموده اند اما جنین آزارهای ناشی از غفلت یا بی احتیاطی کمتر مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است . یافته های پژوهش حاکی از این است که در بعضی از ایالات امریکا همچون ایالت کارولینای جنوبی این مساله مورد اهتمام بیش تری قرار گرفته است . در نظام کیفری انگلستان و ایران به مساله جنین آزاری های ناشی از غفلت توجه چندانی نشده است هر چند در ایران به طوری موردی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تا حد اندکی به مقابله با چنین رفتارهایی پرداخته شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of fetal abuse in the Criminal System of England , United States and Iran

نویسندگان [English]

  • atefeh hassannezhad 1
  • mohammad ali Hajidehabadi 2
  • nazanin nasire 3

1 law ,law,qom university,iran,qom

3 Consultation,humanities,science and research unit of neishabour

چکیده [English]

Today, fetal health protection is more important than ever to health and legal actors. Fetal abuse is a term that has evolved with the advancement of medical science in recent decades and includes not only behaviors that result in abortion but also other intentional behaviors that cause harm other than abortion as well as behaviors. Which is mainly due to the negligence or carelessness of the person carrying the fetus or others. This article uses analytical-descriptive method and using library resources to review and compare the criminal laws of Iran, USA and the United Kingdom in the field of fetal abuse. Regarding intentional fetal abuse, especially abortion, most of the world's penal systems, especially the system The criminal law of the three countries discussed in this study has developed several laws, but the embryo of harassment due to negligence or carelessness has received less attention from lawmakers. The findings show that in some US states, such as South Carolina, this issue has received more attention. In the penal system of the United Kingdom and Iran, the issue of fetal abuse due to negligence has not received much attention, although in Iran, the law on how to donate embryos to infertile couples has dealt with such behaviors to a small extent

کلیدواژه‌ها [English]

  • fetus
  • Fetal Harassment
  • Pregnancy
  • Intentional Fetal Abuse
  • Fetal Abuse Due to Negle
CAPTCHA Image