نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه شیراز

10.22091/csiw.2021.5499.1817

چکیده

هر چند که در همه نظام های حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، به ویژه در نظام حقوقی ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوه های جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی انگلستان می باشد. روش تحقیق، روش تحلیلی توصیفی و تطبیقی است. مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت در فقه امامیه و حقوق ایران، تحت عنوان کلی «هتک حرمت» و در حقوق انگلستان تحت عنوان «بدنام کردن» مورد مطالعه قرار می گیرد. معیار بدنام کردن در حقوق انگلستان، «تنزل اعتبار از دید افراد خوش فکر جامعه» و معیار هتک حرمت در حقوق ایران و فقه امامیه، «ورود آسیب به شخصیت» است. شرایط مسئولیت نیز بر اساس این دو معیار در این نظام ها متفاوت است. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، جبران خسارت در بدنام کردن، اصولاً از طریق مالی صورت می پذیرد که میزان آن توسط دادگاه تعیین می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Civil liability caused by damage to personality; A comparative study in Imamiyeh jurisprudence, Iran and English law

نویسندگان [English]

  • Ahmad Amiri 1
  • Hojjat Mobayen 2
  • Mohammad Ali Khorsandian 3
  • Siroos Heidari 2

1 PhD Candidate of Private Law, Shiraz University

2 Assistant Professor, Islamic and Private Law Department, Shiraz University

3 Associate Professor, Islamic and Private Law Department, Shiraz University

چکیده [English]

Although the human personality and dignity are respected in all legal systems and under certain conditions, a criminal liability has been determined for damaging it, civil liability caused by damage to personality has been considered less, especially in our legal system. On this basis, the main issue in this article is studying the institution of civil liability, its conditions and criteria and methods of compensation in Iran jurisprudence and law and its comparison with the English legal system. The research method is descriptive-analytical and comparative. Civil liability caused by damage to personality is studied under the general heading of "desecration" in Imamiyeh jurisprudence and Iran law, and under the heading of "defamation" in English law. The criteria for defamation in English law is "lowering the reputation from a right-thinking member view of society" and the criteria for desecration in Iran law and Imamiyeh jurisprudence is "damage to the personality". The conditions of liability are different in these systems based on these two criteria. In English law, unlike Iran law, compensation for defamation is usually financial, the amount of which is determined by the court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • desecration
  • defamation
  • Civil Liability
  • moral damages
CAPTCHA Image